ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ : ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

Παιδαγωγικό Συνέδριο

«Διδασκαλία και Μάθηση: Σύγχρονες Προκλήσεις και Προοπτικές»

18&19 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη

Σκοπός του Συνεδρίου

Σκοπός του συνεδρίου είναι να ενθαρρύνει τον διάλογο ανάμεσα στους/στις εκπαιδευτικούς και στους φορείς της Εκπαίδευσης μέσω της παρουσίασης σύγχρονων επιστημονικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων, καινοτόμων διδακτικών προτάσεων και καλών πρακτικών σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι εργασίες του συνεδρίου θα προωθήσουν και θα ενισχύσουν την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και τη σύναψη συνεργασιών στην εκπαιδευτική κοινότητα. Επίσης, θα ενδυναμώσουν τη δημιουργικότητα και την ετοιμότητα ανάληψης δράσης των εκπαιδευτικών και θα συνεισφέρουν στην ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες.

 

Στόχοι του Συνεδρίου

 • Γνωριμία με τις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις και κατευθύνσεις στον τομέα των παιδαγωγικών επιστημών

 • Γνωριμία με αποτελεσματικά μοντέλα και καινοτόμες πρακτικές εκπαίδευσης σε εθνικό, ευρωπαϊκό, διεθνές επίπεδο

 • Προώθηση της ολιστικής, διερευνητικής, διαθεματικής, ενταξιακής διαδικασίας μάθησης, όπως επίσης και της μη-τυπικής μάθησης

 • Παρουσίαση καλών πρακτικών σε όλα τα επίπεδα και πεδία που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία και έχουν εφαρμοστεί στην τάξη από τους/τις εκπαιδευτικούς, και διάχυσή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα

 • Επαγγελματισμός και πρακτικές ενδυνάμωσης

 • Ενίσχυση της κουλτούρας της δια βίου μάθησης και της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης

 • Ενίσχυση της κουλτούρας συνεργασίας και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους/στις εκπαιδευτικούς, τις σχολικές μονάδες και τη Διεύθυνση

 • Ενδυνάμωση του σημαντικού ρόλου της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας.

 

Θεματικές Ενότητες

 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική πράξη

 • Ήπιες δεξιότητες – Επικοινωνία – Επίλυση συγκρούσεων

 • Οικολογία, αειφορία & εκπαίδευση

 • Πολιτισμός, τέχνη, λογοτεχνία & εκπαίδευση

 • ΤΠΕ & Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση

 • Παιγνιώδης, δημιουργική μάθηση και κριτική σκέψη

 • Ένταξη και συμπερίληψη στο σχολείο

 • Ανθρώπινα δικαιώματα – Πολιτειότητα και δημοκρατικό σχολείο

 • Ηγεσία και διοίκηση στην εκπαίδευση – Οργανωσιακή κουλτούρα

 • Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση

 • Ευημερία στη σχολική κοινότητα

 • Οικογένεια & Εκπαίδευση

 • Κοινότητα και Σχολείο

 • Δια βίου μάθηση και διαρκής επαγγελματική εξέλιξη

 • Εξωστρέφεια του σχολείου - Καταξίωση του κρίσιμου ρόλου των εκπαιδευτικών στην κοινωνία

Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη της Α/θμιας Εκπαίδευσης και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με ερευνητικό έργο στα σχετικά πεδία.

 

Εργασίες Συνεδρίου

Στο Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν:

 • Εισηγήσεις-παρουσιάσεις πρωτότυπων ερευνητικών μελετών και εργασιών

 • Εισηγήσεις-παρουσιάσεις καλών πρακτικών μέσα από διδακτικές παρεμβάσεις και εφαρμογές καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων

 • Βιωματικά εργαστήρια - προτάσεις υλοποίησης βιωματικών εργαστήριων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, με προτεινόμενη διάρκεια από 60 έως 90 λεπτά.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει:

 • Εισηγήσεις – παρουσιάσεις (δια ζώσης)

 • Βιωματικά εργαστήρια (δια ζώσης)

 • Εξ αποστάσεως ανακοινώσεις (αποστολή του αρχείου της εισήγησής σας και προβολή της στις εργασίες του συνεδρίου)

 • Αναρτημένες ανακοινώσεις (e-Posters) - συνοπτική παρουσίαση πληροφοριών και ευρημάτων μέσω πινάκων, γραφημάτων, σχεδίων κλπ. και κάποιου σύντομου σώματος κειμένου οι οποίες θα αναρτηθούν σε ειδικό πεδίο στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.